Školská rada

Aktuální období školské rady končí k 31. 7. 2024

Pracuje ve složení: Miloslava Petrášková – rodiče, Lucie Hašková – zřizovatel, David Mikeš – pedagogové.

Kontakty: skolskarada@zshradistko.cz

Nejbližší termín zasedání školské rady:

Zasedání proběhne ………………………….

Zápisy z jednání a poslední termín zasedání školské rady:

5. 9. 2023 v 18.00 hod. 2023_09_05_skolska_rada_zapis

6. 10. 2022 v 18.00 hod. SR Zapis 221006

12. 01. 2022 v 18.00 hod. 2022-01-12_skolska_rada_zapis

31. 8. 2021 v 18.00 hod. v knihovně. Zápis: 2021-08-31_skolska_rada_zapis

Starší zápisy jsou k uloženy a k nahlédnutí ve škole.

Zřizovací listina (2006) – Zrizovaci-Listina

 

O školské radě

Při základních, středních a vyšších odborných školách se podle § 167 Školského zákona zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

 

 

Školská rada (viz § 168 školského zákona)

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Více o školské radě ve školském zákoně