Školská rada

Aktuální období školské rady končí k 31. 1. 2021

VOLBY DO ŠR – ČERVEN 2021 – Volby do ŠR – KOMPLET

Pracuje ve složení: Markéta Šafránková-Bejkovská – rodiče, Lucie Hašková – zřizovatel, Vlastimil Stejskal – pedagogové.

Funkční období bude vzhledem k pandemii Covid-19 prodlouženo podle doporučení MŠMT.

Poslední termín zasedání školské rady: 24. 11. 2020 v 19.00 hod. ve škole.

Kontakty: skolskarada@zshradistko.cz

 

Zřizovací listina (2006) – Zrizovaci-Listina

 

O školské radě

Při základních, středních a vyšších odborných školách se podle § 167 Školského zákona zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

 

 

Školská rada (viz § 168 školského zákona)

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Více o školské radě ve školském zákoně

Zápisy z jednání školské rady

Zápisy jsou uloženy k nahlédnutí v ředitelně školy. 

Zápis ŠR 24. 11. 2020