Historie a současnost školy

SOUČASNOST

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 2023-24

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 2022-23

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 2021-22

 

Budovy školy

Prohlédněte si budovy školy pomocí Google Maps

Základní škola Hradištko – MP4 video (Nefunguje-li video/odkaz dobře, stáhněte prosím video a přehrajte v počítači.)

Z HISTORIE ŠKOLY

Historie hradištské školy sahá až do roku 1875, kdy se 1. září tohoto roku mělo v ní začít poprvé vyučovat. V roce 2015/2016 proběhly oslavy úctyhodných 140. narozenin.

Vznik školy a události zhruba do roku 1900 popisují výňatky z knihy pamětí okresní školní rady na Královských Vinohradech, kterou v roce 1898 sepsal K.V. Rais:

Před rokem 1875 školní mládež hradištská, pikovická, brunšovská a třebsínská chodila do školy do Štěchovic. Ale rozvodněná řeka Vltavy a kry ledu plovoucí v hučících vodách jejích bránívaly často po několik týdnů v roce řádnému a bezpečnému převozu dětí z břehu pravého na břeh levý. Kromě toho jsou Pikovice a Třebsín od Štěchovic dobrou hodinu vzdáleny. Překážky a nesnáze tyto maje na paměti podal obecní výbor dne 11.února 1873 žádost do Karlína o zřízení veřejné školy v Hradištku.

Vyjednávání protáhlo se až do roku 1875, kdy přípisem školní rady karlínské ze dne 22. února bylo oznámeno, že veleslavená zemská školní rada svolila, aby se čtyři jmenované obce ze školního okresu Smíchovského vyškolily a prvým lednem roku 1876 aby se počalo na jednotřídní škole v Hradištku vyučovati. Na žádost obce byl potom počátek vyučování povolen od 1.září 1875 s tou podmínkou, když si školní obec od 1.ledna vše zapraví sama.

Ovšem vyučování započalo nakonec 14. října 1875.

Pozemek školní byl obcí zakoupen od královského kláštera na Strahově v Praze a bývalá kontribučenská sýpka nákladem 3 000 zlatých přestavěna byla na školu. Plány i stavbu provedl p. Jan Lacina, stavitel z Kamenného přívozu.

Dne 17. října byla školní budova farářem od sv. Kiliána p. Josefem Dykem slavnostně posvěcena. O třídu druhou byla škola rozšířena dne 1. března 1882, třetí třída přibyla dne 1. ledna 1887. Vyučování náboženství obstarávala duchovní správa od sv. Kiliána. Ručním pracem ženským počalo se vyučovati 1.září 1881. Školní zahrádka zřízena byla současně se školou. Správce školy pěstoval zde včely ve 20 úlech. Při založení školy roku 1875 bylo žáků 150, v r. 1896 – 197, a v r. 1897 – 192. Až do roku 1878 byl správcem školy Josef Hásek, po něm až do roku 1900 řídící učitel Jan Pazdera. Z učitelů a podučitelů to byla jména (vesměs mužská) jako např.: Adolf Tylš, Eduard Veleba, Emanuel Balík, Karel Zima, Otakar Petrlík, František Kotouč, Jan Kraus, Jan Slavík, Vojtěch Růžička, František Šrámek a Emil Konopásek.

Z pramenů  novodobé školní kroniky vyplývá, že škola aktivně pořádala nebo se podílela na velkém množství  mimovýukových činností. Byla to především účast na sportovních, hudebních, matematických aj. soutěžích (zpočátku i branných), velké množství zájmových  kroužků, účast na veřejných oslavách a akcích, exkurze, výlety, kulturní pořady, školy v přírodě, plavecké výcviky, celoroční projekty aj.

Ilustrativně uvádíme nejzajímavější události a nárůst počtu dětí:

 • 1875 – 1878 ředitelem školy Josef Hásek
 • 1878 – 1899 – Jan Eduard Pazdera
 • 1899 – 1918 – Václav Dudek
 • 1918 – 1936 – Václav Kletečka
 • 1936 – 1942 – Eduard Veleba
 • 1942 – 1945 – škola mimo provoz z důvodu zabraného území (více viz “Vystěhované Hradištko” třeba na  Stránkách MAS Posázaví.com).
 • 1945 – 1965 – Rudolf Donda
 • 1965 – 1985 – Antonín Šindelář
 • 1985 – ředitelkou – Mgr. Zdena Kučerová – škola funguje jako trojtřídka – 58 žáků
 • od září 1989 – vzhledem k snížení počtu  žáků – dvojtřídka – 54 žáků
 • 1993 – pro nízký počet žáků a nadstav kuchařek zrušena jídelna ve škole
 • 1994 – ředitelkou Mgr. Jana Jelínková – 31 žáků
 • 1996 – 36 žáků – slavnostní besídka ke 120.výročí založení školy
 • 1998 – první pobyt u moře v Itálii – 37 dětí
 • 2000 – návrat ke trojtřídnímu vyučování – 64 žáků
 • 2005 – oslavy 130.výročí školy, které zahrnovaly pamětní listy a medaile, divadelní vystoupení, výstava pro veřejnost a setkání pamětníků
 • 2011 – zahájena výuka v nově vystavěné budově – 76 žáků, polovina staré budovy přetvořena na prostory MŠ
 • 2013 – ředitelem Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
 • 2014 – 145 žáků – zahájen prostor nové jídelny a historicky první 6. ročník na Hradištku
 • 2015 – rozhodnuto o výstavbě třetí školní budovy na zahradě, výuka druhého stupně probíhá provizorně v pronajatých buňkách, škola má celkem 200 žáků
 • 2016 –  oslavy 140 let školy, otevření nového pavilonu, od 1. září je ve škole 232 žáků
 • 2017 – historicky první devátý ročník, ve škole je cca 290 žáků
 • 2019 – dochází opět “ke kopnutí” a začíná rekonstrukce a přístavba tzv. staré budovy, třídy II.A, III.A a III.B se od dubna 2019 do února 2020 učí na zámku, obědy jsou provizorně vydávány v sále za tělocvičnou
 • 2020 – byla rozšířena  zrekonstruována stará budova školy, byla zřízena přípravná třída, škola má 372 žáků a cca 40 zaměstnanců, 12. 9. 2020 slavnostní otevření v rámci oslav 710 let obce (škole je 145 let)