EU peníze školám – Šablony II. – Výzva 63

 

 

Šablony II. – Výzva č. 02_18_063

“ZŠ Hradištko – Jedeme dál!“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015770

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:
PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita:
IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Specifický cíl:
SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 

Realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Výše dotace: 1.388.382,00 Kč

Z toho:
ZŠ – 1.087.182,00 Kč
ŠD – 301.200,00 Kč

 

 

Základní škola – realizované šablony:
2.II/1 Školní asistent, 69 šablon
2.II/5 Školní kariérový poradce, 23 šablon
2.II/6a Vzdělávání ped. pracovníků – čtenářská gramotnost, 10 šablon
2.II/6b Vzdělávání ped. pracovníků – matematická gramotnost, 9 šablon
2.II/6c Vzdělávání ped. pracovníků – cizí jazyky, 4 šablony
2.II/6d Vzdělávání ped. pracovníků – osobnostně sociální rozvoj, 9 šablon
2.II/6f Vzdělávání ped. pracovníků – kariérové vzdělávání, 2 šablony
2.II/6h Vzdělávání ped. pracovníků – ICT, 16 šablon
2.II/7 Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – 8 hod., 40 šablon
2.II/17b Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her, 2 šablony
2.II/17d Klub pro žáky ZŠ – badatelský klub, 2 šablony
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, 30 šablon
2.II/19 Projektový den ve škole, 34 šablon

 

Školní družina – realizované šablony:

2.V/4d Vzdělávání ped. pracovníků ŠD – osobnostně sociální rozvoj, 20 šablon
2.V/4g Vzdělávání ped. pracovníků ŠD – polytechnické vzdělávání, 2 šablony
2.V/4i Vzdělávání ped. pracovníků ŠD – projektová výuka, 2 šablony
2.V/11b Klub pro účastníky ŠD – klub zábavné logiky a deskových her, 2 šablony
2.V/11d Klub pro účastníky ŠD – badatelský klub, 1 šablona
2.V/12 Projektový den v ŠD, 24 šablon
2.V/13 Projektový den mimo ŠD, 9 šablon

 

Administrativní realizační tým:

Koordinátor projektu, zhotovitel ZoR – Mgr. Ondřej Hynek, DiS
Metodik, zhotovitel ZoR – PhDr. Romana Čandová
Zhotovitel ZoR, realizátor šablon v ŠD – Bc. Jitka Minaříková
Administrativní pracovnice – Radka Burianová
Účetní projektu – Eva Homolková

 

Prezentace na web – Prezentace-na-web (odp)

Plakátek A3 – 1910080130-a3horizontal

ODKAZ NA STRÁNKU o ŠABLONÁCH