Poradenství

Školní poradenské pracoviště

poskytuje

  • zejména standardní činnosti vychází z Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
  • ale také jiné související činnosti v souvislosti s plněním povinné školní docházky, poskytování služeb podle školského zákona a souvisejících předpisů

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) pracuje v následujícím složení. Pracovníci ŠPP tvoří tzv. Podpůrný tým, který je metodickým orgánem školy, poradním orgánem ředitele školy pro specifické úkoly, a poskytuje multidisciplinární pohled na činnosti školy, zejména v oblasti podpůrných opatření, inkluze, prevence sociálně nežádoucích jevů, prevence záškoláctví, prevence školní neúspěšnosti, vyrovnaného přístupu ke všem žákům atp. 

Organizačním začleněním funguje tento podpůrný tým jako širší vedení školy se zaměřením hlavně na pedagogickou a speciálně pedagogickou oblast a oblast školní prevence.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Jako výchovný poradce u nás působí Z. Brožová – vychpor@zshradistko.cz

PREVENCE (činnosti školního metodika prevence)

Jako metodik prevence u nás působí M. Frantová – metprev@zshradistko.cz

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Jako kariérový poradce u nás působí J. Kopřivová – karpor@zshradistko.cz

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

MÁ NA STAROSTI: 

1) podpora a dopomoc žákům s SPU,
2) upevňování a rozvíjení nabytých vědomostí a dovedností,
3) podpora praktického využití nabytých vědomostí, podpora sebevědomí žáků s SPU vzhledem k praktickému využití vědomostí a dovedností,
4) speciální cvičení zaměřená na snižování PU, rozvoj dovedností a minimalizaci projevů SPU, 
5) práce s žáky s SPU vzhledem k jejich specifickým potřebám,
6) pomoc integrovaným žákům při zvládání školních požadavků,
7) spolupráce s vyučujícími při vyhledávání žáků s SPU,
8) spolupráce s vyučujícími při práci se žáky s SPU,
9) poradenství pro rodiče žáků s SPU,
10) spolupráce s výchovnými poradci, metodičkou prevence a kariérovou poradkyní.

Jako speciální pedagog u nás působí K. Mlíkovská – specped@zshradistko.cz, konzultace poskytuje také O. Hynek – reditel@zshradistko.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Jako školní psycholog u nás působí J. Štěpo – thedrvostep@gmail.com

ŠKOLNÍ ASISTENT

Jako školní asistent u nás působí E. Vítková – vedap@zshradistko.cz

 

Detailní výpis činností školního poradenského zařízení naleznete v dokumentu  – poradenství v ZŠ Hradištko.